Schurnalists accreditads survegnan access a l'Edifizi dal parlament. En l'Edifizi dal parlament ston collavuraturas e collavuraturs da medias sa tegnair vi da las suandantas reglas:

 

 • La legitimaziun d’access sto esser bain visibla e vegnir purtada tut il temp.
 • La legitimaziun d’access na permetta betg l’access en las salas da cussegl, en las stanzas da sesida ed en las tribunas dals aspectaturs.
 • Vus essas obligads d’avair ina permissiun per far fotografias, film u registraziuns dal tun sin las tribunas da pressa e sin la tribuna dals aspectaturs. I n’è betg permess da fotografar cun stativs e cun chametg.
 • I n’è betg permess da far fotografias, film u registraziuns dal tun en il Cafè «Zeitungszimmer», en il restaurant «Galerie des Alpes» ed en l’avantchombra dal Cussegl dals chantuns vest (excepziuns be tenor cunvegnientscha cun ils manaders da gastronomia resp. il manader da l’infurmaziun).
 • Igl è scumandà da copiar actas u documents.
 • Inscenaziuns (p.ex. da teater u da travestgida) n’èn betg permessas.
 • Tut las collavuraturas e tut ils collavuraturs da medias respectan cun lur vestgadira la dignitad dal parlament.1
 • En las avantchombras sco er en la Sala dals pass pers sa deportan ins en moda
  discreta, senza disturbar las commembras ed ils commembers da l’Assamblea
  federala durant la lavur e senza impedir l’access a las salas da cussegl. Las
  plazzas da lavur e l’infrastructura èn resalvadas a las commembras ed als
  commembers da l’Assamblea federala.
 • I na dastga betg vegnir deponì bagascha, material, etc. en la Sala dals pass pers, en ils corridors ed en las avantchombras. Ils passagis ston restar libers.
 • Installaziuns fixas (p.ex. culissas, glischs, etc.) na dastgan betg vegnir installadas.
 • Las instrucziuns dal persunal dal Servetsch dal parlament ston vegnir respectadas senza excepziuns.

 

1 En la sesida dals 26 da settember 2016 ha il biro dal Cussegl dals chantuns fixà questa disposiziun che pertutga il Cussegl dals chantuns: Ils umens han da sa vestgir a moda adequata e degna al caracter uffizial, il minimum èn ina chamischa, in tschop cun cravatta ubain tschitta. Sin las tribunas da pressa è la cravatta u la tschitta facultativa. Las dunnas han da sa vestgir a moda adequata e degna al caracter uffizial, lur spatlas ston en mintga cas vegnir cuvridas.