Ils Servetschs dal parlament èn il post da stab da l'Assamblea federala e da ses organs. Els sustegnan quels ad ademplir lur incumbensas.

  • Els èn il scharnier per l’ina tranter l'Assamblea federala ed il Cussegl federal, per l’autra tranter ulteriuras autoritads e la publicitad.
  • Els protegian e promovan ils interess e la dignitad da l'Assamblea federala e da ses organs.
  • Correspundentamain a la separaziun da las pussanzas èn els suttamess al parlament ed èn independents dal Cussegl federal e da l'administraziun federala. Lur autoritad superiura è la Delegaziun administrativa che sa cumpona dals presidis dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns.

 

Lur funcziuns las pli impurtantas:

  • Els planiseschan ed organiseschan las sessiuns da las Chombras federalas e las sesidas da las cumissiuns parlamentaras.
  • Els s’occupan da las lavurs da secretariat, da las translaziuns e da la protocollaziun da las tractativas da las Chombras federalas e da las cumissiuns parlamentaras.
  • Els cusseglian las parlamentarias ed ils parlamentaris, en spezial ils presidis da las Chombras e da las cumissiuns, en dumondas da cuntegn e da procedura.
  • Els infurmeschan la publicitad davart l'Assamblea federala e davart sias activitads.
  • Els gidan l'Assamblea federala a tgirar sias relaziuns internaziunalas.
  • Els mainan la biblioteca dal parlament e porschan a las parlamentarias ed als parlamentaris servetschs en ils secturs da la documentaziun e da las tecnologias d'infurmaziun.
  • Els procuran per ina infrastructura adequata ed adempleschan las numerusas incumbensas pli grondas e pli pitschnas d'ina administraziun parlamentara.