Ils Servetschs dal parlament pussibiliteschan a terzas persunas d’integrar en lur paginas d’internet las debattas dal Cussegl naziunal e dal Cussegl das chantuns.

iframe-Code Desktop-Version

<iframe width="768" height="432" src="https://live.parlament.ch/content?externalid=-1&themeColor=AA9E72" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe>

iframe-Code Responsive-Version

<div class="videoWrapper" style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;">
<iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" width="800" height="450" src="https://live.parlament.ch/content?externalid=-1&themeColor=AA9E72" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" scrolling="no"></iframe>
</div>

Parameters per cussegl, lingua, colur

externalid=-1 Cussegl naziunal - lingua originala
externalid=-2 Cussegl naziunal - tudestg
externalid=-3 Cussegl naziunal - franzos
externalid=-4 Cussegl naziunal - talian
externalid=-5 Cussegl dals chantuns - lingua originala 


themeColor=AA9E72  
Schema da colur hexadecimal che po vegnir adattà a la pagina d’internet, en la quala las debattas vegnan integradas