Responsabladad

Malgrà ch'ils Servetschs dal parlament fan gronda attenziun a l'extactadad da las infurmaziuns publitgadas, na pon els surpigliar nagina responsabladad concernent la correctadad dal cuntegn, l'exactadad, l'actualitad e la cumplettezza da questas infurmaziuns.

Per la correctadad dals cuntegns da terzas partidas na surpiglian ils Servetschs dal parlament nagina responsabladad. Pervia dal copyright na pon tals cuntegns betg vegnir modifitgads dals Servetschs dal parlament. La funtauna ed ils auturs da cuntegns esters vegnan visiblamain marcads sco tals dals Servetschs dal parlament.

Ils Servetschs dal parlament sa resalvan expressivamain il dretg da modifitgar u stizzar l'entir u parts dal cuntegn da la pagina-web u da suspender temporarmain la publicaziun, e quai senza preavis. 

Ils Servetschs dal parlament excludan tutta responsabladad en cas da donns materials u immaterials chaschunads tras l'access a las infurmaziuns publitgadas u tras l'utilisaziun resp. la nunutilisaziun da quellas, tras il diever abusiv da la colliaziun u tras disturbis tecnics. 


 

Renviaments e colliaziuns

Ils renviaments e las colliaziuns a paginas-web da terzs sa chattan ordaifer il champ da responsabladad dals Servetschs dal parlament. L'access a talas paginas-web e lur consultaziun succedan sin l'agen ristg da l'utilisader/l'utilisadra. Ils Servetschs dal parlament explitgan expressivamain da n'avair nagina influenza sin la concepziun, il cuntegn e las purschidas da las paginas colliadas. Las infurmaziuns ed ils servetschs da paginas-web colliadas èn cumplainamain en la responsabladad da lur auturs.

Ils Servetschs dal parlament refuseschan tutta responsabladad per talas paginas-web.

 

 

Protecziun da datas

Sa basond sin l'artitgel 13 da la Constituziun federala e sin las disposiziuns legalas davart la protecziun da datas, ha mintga persuna il dretg a la protecziun da sia sfera privata sco er a la protecziun cunter il diever abusiv da sias datas persunalas. Ils Servetschs dal parlament resguardan strictamain questas disposiziuns.

Las datas persunalas vegnan tractadas confidenzialmain e na vegnan ni vendidas ni transmessas a terzs.

Nus ans stentain da proteger il meglier pussaivel las bancas da datas cunter access esters, perditas, abus u falsificaziuns.

Durant l'access a nossas paginas-web na vegnan memorisadas naginas datas persunalas. Noss servers registreschan unicamain datas d'utilisaziun nunpersunalas che permettan als Servetschs dal parlament da vesair tendenzas per pudair meglierar lur purschida (logfiles). Las datas d'utilisaziun na vegnan betg colliadas cun las datas persunalas.

In'excepziun furma il formular da contact voluntar per abunar il News Service dal parlament. Cun registrar Vossa adressa dad e-mail vegn quella archivada en ina banca da datas separada che na stat en nagin connex cun ils logfiles anonims. Vus pudais annullar da tut temp puspè Vossa registraziun.

 

 

Dretgs d'autur

Dretgs d'autur, Servetschs dal parlament, CH-3003 Berna

Las infurmaziuns sin las paginas-web dals Servetschs dal parlament vegnan messas a disposiziun a la publicitad. Cun telechargiar u copiar cuntegns, maletgs, fotos, videos u autras datotecas na vegnan transferids nagins dretgs concernent ils cuntegns.

Ils dretgs d'autur e tut ils auters dretgs colliads cun ils cuntegns, ils maletgs, las fotos, videos u autras datotecas sin las paginas-web dals Servetschs dal parlament èn lur proprietad exclusiva u da lur possessurs numnads spezialmain. Mintga reproducziun è suttamessa a l'approvaziun precedenta en scrit dal possessur dals dretgs.