Schurnalists accreditads survegnan access a l'Edifizi dal parlament. En l'Edifizi dal parlament ston collavuraturas e collavuraturs da medias sa tegnair vi da las suandantas reglas:

 • La legitimaziun d’access sto esser bain visibla e vegnir purtada tut il temp.

 • La legitimaziun d’access na permetta betg d’acceder a las salas da cussegl, a las stanzas da sesida ed a las tribunas dals aspectaturs.

 • I dovra ina permissiun per far fotografias, film u registraziuns dal tun sin las tribunas da pressa e sin la tribuna dals aspectaturs. I n’è betg permess da fotografar cun chametg.

 • I n’è betg permess da far fotografias, film u registraziuns dal tun en il café «Zeitungszimmer» ed en il restaurant «Galerie des Alpes» (excepziuns mo tenor cunvegnientscha cun la direcziun dals manaschis gastronomics).

 • Igl è scumandà da fotografar u da filmar actas e documents.

 • Inscenaziuns (p.ex. da teater u da travestgida) n’èn betg permessas.

 • Tut las collavuraturas e tut ils collavuraturs da medias respectan cun vestgadira adequata la dignitad dal parlament.

 • En las avantchombras sco er en la Sala dals pass pers sa deportan ins en moda discreta, senza disturbar las commembras ed ils commembers da l’Assamblea federala durant la lavur e senza impedir l’access a las salas da cussegl. Las plazzas da lavur e l’infrastructura èn resalvadas a las commembras ed als commembers da l’Assamblea federala.

 • I na dastga betg vegnir deponì bagascha e material (p.ex. stativs, lampas, tastgas etc.) en la Sala dals pass pers, en ils corridors ed en las avantchombras.
  Ils passagis ston restar libers.

 • Igl è scumandà da prender cun sai substanzas liquidas.

 • Installaziuns fixas (p.ex. culissas, glisch etc.) na dastgan betg vegnir installadas.

 • Las instrucziuns dal persunal dals Servetschs dal parlament ston vegnir respectadas senza excepziuns.