Las duas chombras, q.v.d. il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns, tractan per regla separadamain. Objects che n'èn betg adattads per ina tractativa separada en las chombras vegnan dentant tractads cuminaivlamain da las chombras sco Assamblea federala plenara. La Constituziun federala enumerescha quests objects definitivamain.

L'Assamblea federala plenara sa reunescha per

  1. far elecziuns,
  2. trair decisiuns en cas da conflicts da cumpetenza tranter las autoritads federalas supremas e
  3. pronunziar grazias.

 

Ella sa reunescha ultra da quai a chaschun d'occurrenzas spezialas e per prender encunter decleraziuns dal Cussegl federal. Pervia dal dumber da parlamentarias e parlamentaris pli grond ha il Cussegl naziunal ina pli gronda paisa en l'Assamblea federala plenara ed en sias cumissiuns​ ch'il Cussegl dals chantuns. Quai è ina deviaziun dal princip da l'equivalenza da las duas chombras che vala normalmain.