Commembers Cussegl naziunal

President e commembers Cussegl dals chantuns

SECTURS ATTRIBUIDS

La Cumissiun giudiziala federala, ina cumissiun da l'Assamblea federala, è cumpetenta per preparar l'elecziun e la destituziun da l'uffizi da las derschadras e dals derschaders dals Tribunals federals (Tribunal federal, Tribunal penal federal, Tribunal administrativ federal, Tribunal federal da patentas, Tribunal militar da cassaziun), la procuratura publica federala u il procuratur public federal, las substitutas ed ils substituts da las advocatas federalas e dals advocats federals e da las commembras e dals commembers da l'Autoritad da surveglianza da la Procura publica federala sco er la manadra u il manader da l'incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza (incumbensada u incumbensà).

La Cumissiun giudiziala

  • publitgescha publicamain las plazzas libras da las derschadras e dals derschaders e las plazzas da l'advocata u da l'advocat federal, da las substitutas e dals substituts da las advocatas federalas e dals advocats federals sco er da l'incumbensada u da l'incumbensà (las plazzas da las commembras e dals commembers da l'Autoritad da surveglianza da la Procura publica federala na ston betg vegnir publitgadas publicamain);
  • suttametta a l'Assamblea federala sias propostas electoralas e sias propostas da destituziun da l'uffizi;
  • fixescha ils detagls da la relaziun da lavur da las derschadras e dals derschaders sco er da la procuratura publica federala u dal procuratur public federal e da las suppleantas e dals suppleants da la procuratura publica federala u dal procuratur public federal;
  • giuditgescha las elecziuns che ston vegnir confermadas (p.ex. directura u directur da la Controlla federala da finanzas).

Secretariat da la cumissiun

​Funcziun​Num​Telefon / e-mail
InfurmaziunsLaurent von Ballmoos gk.cj@parl.admin.ch
SecretariaAnne DieuT +41 58 322 94 26
Suppleant dal secretaria​Mirjam Amstutz
​T +41 58 322 91 31