​Evaluaziuns èn examinaziuns scientificas metodicamain pretensiusas.

La CPA realisescha las evaluaziuns per las CdG tenor ils suandants pass (nair: cumpetenza da la CPA; alv: cumpetenza da las CdG):

 

Andament d'evaluaziuns da la CPA 

​acziun​Detagl
Incumbensa da las CdGLas CdG d'omadus Cussegls incumbenseschan communablamain la CPA da realisar evaluaziuns ed infurmeschan il Cussegl federal da lur tematica. Ellas decidan tge sutcumissiuns ch'èn responsablas per l'evaluaziun.
Skizza da projectLa CPA s'approfundescha en il tema e contactescha ils uffizis federals pertutgads. Ella elavura ina skizza da project che cuntegna per regla pliras propostas d'examinaziun. La sutcumissiun responsabla da las CdG decida tge propostas che vegnan realisadas. A partir da quel mument fin la consegna dal rapport d'evaluaziun a la sutcumissiun lavura la CPA independentamain.
Concept d'examinaziunLa CPA precisescha en il rom d'in concept d'examinaziun las dumondas, ils criteris da valitaziun e la metoda scientifica e cumpilescha ina planisaziun detagliada dal temp e da las resursas.
RealisaziunPer la relevaziun da datas (infurmaziuns, documentaziuns, euv.) ha la CPA directamain contact cun ils uffizis federals pertutgads. La CPA dispona da vasts dretgs d'infurmaziun, ils quals ella po era delegar ad expertas ed ad experts ch'ella ha incumbensà.
Redacziun dal rapportLa CPA resumescha ils resultats da l'evaluaziun en in sboz confidenzial ch'ella suttametta als uffizis federals pertutgads per prender posiziun. Suenter la surelavuraziun consegna la CPA il rapport terminà a la sutcumissiun responsabla da las CdG.
Publicaziun tras las CdGLa sutcumissiun responsabla da las CdG tira en in agen rapport las conclusiuns politicas da l'evaluaziun da la CPA e formulescha eventualmain recumandaziuns per mauns dal Cussegl federal. Premess che nagins interess degns da protecziun na vegnian violads, publitgeschan las CdG il rapport da la CPA ensemen cun sias conclusiuns e recumandaziuns politicas.

 

Utilisaziun da las evaluaziuns da la CPA

  • Las evaluaziuns da la CPA n'han effect betg pir suenter lur terminaziun. Gia la realisaziun d'ina evaluaziun (p.ex. discurs cun in'administraziun) e la consultaziun da sbozs da rapports pon effectuar process d'emprender e da midaments da vart dals uffizis pertutgads.
  • Las CdG utiliseschan ils resultats da las evaluaziuns da la CPA. Per regla tiran ellas en il rom d'in agen rapport conclusiuns e formuleschan recumandaziuns d'agir per mauns dal Cussegl federal. Quel s'exprima concernent las recumandaziuns. Las CdG examineschan la posiziun dal Cussegl federal e pretendan en cas da basegn ulteriuras infurmaziuns. Evaluaziuns da la CPA èn damai ina basa impurtanta per il dialog tranter il Cussegl federal ed il parlament.
  • Mintgatant inoltreschan las CdG intervenziuns parlamentaras (moziuns, postulats) sin fundament d'evaluaziuns da la CPA per dar paisa a propostas da modificaziun per mauns dal Cussegl federal.
  • Var dus onns suenter in'evaluaziun fan las CdG per regla ina controlla posteriura e sa laschan infurmar dal Cussegl federal, quant enavant ch'èn vegnidas realisadas lur recumandaziuns. En quel context po la CPA sustegnair las CdG cun dar scleriments.
  • Evaluaziuns da la CPA mussan eventualmain era che las basas legalas duessan vegnir adattadas. Via l'administraziun federala, las cumissiuns responsablas u cun agid d'iniziativas parlamentaras da las CdG pon resultats d'evaluaziuns vegnir integrads en la revisiun da leschas e d'ordinaziuns.