Il mandat da la delegaziun AECL/UE cumpiglia dus champs d'incumbensas principals. Per l'ina represchenta la delegaziun l'Assamblea federala en il Comité da parlamentaris da l'Associaziun europeica da commerzi liber (AECL). Per l'autra è ella cumpetenta per tgirar las relaziuns cun il Parlament europeic. En quest connex sa basa ella giuridicamain sin ils artitgels 2 e 3 da l'Ordinaziun da l'Assamblea federala davart las relaziuns internaziunalas dal parlament (ORInt) (CS 171.117).

Sco delegaziun permanenta da l'Assamblea federala sa cumpona la delegaziun da quatter commembras e commembers dal Cussegl dals chantuns e da sis commembras e commembers dal Cussegl naziunal. 

Associaziun europeica da commerzi liber (AECL)

Las delegaziuns parlamentaras permanentas dals quatter stadis commembers da la AECL Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizra furman ensemen il Comité da parlamentaris AECL. Quest comité sa raduna almain duas giadas per onn a sesidas ordinarias, en las qualas vegnan tematisadas las relaziuns da la AECL cun terzs stadis e las tractativas currentas che concernan il commerzi liber, ma er sfidas en l'urden commerzial multilateral u dumondas da la persistenza en las relaziuns commerzialas. Las sesidas dal Comité da parlamentaris da la AECL servan er a barattar infurmaziuns ed experientschas concernent process legislativs impurtants en la UE e concernent lur consequenzas per ils stadis da la AECL. En il rom da las scuntradas dal Comité da parlamentaris vegnan a pled regularmain expertas ed experts che refereschan davart dumondas actualas.

Il Comité da parlamentaris ha ina funcziun consultativa. El persequitescha ils svilups en tractativas currentas che concernan il commerzi liber e procura per ina meglra francaziun da questas stentas en il parlament. Duas giadas per onn sa scuntra il comité cun ils ministers responsabels dals stadis da la AECL per barattar dumondas actualas da la politica da commerzi. L'engaschament da las parlamentarias e dals parlamentaris en la debatta politica en lur stadis d'origin ed il barat cun la societad civila gidan a render pli enconuschents e pli chapaivels a las burgaisas ed als burgais quests temas e connexs cumplexs e per part abstracts.

Il Comité da parlamentaris da la AECL sa fatschenta er cun la moda da funcziun dal Spazi economic europeic (SEE). En questa rolla sa raduna il Comité da parlamentaris duas giadas per onn cun ina delegaziun dal Parlament europeic per ina scuntrada cun il Comité parlamentar maschadà dal SEE. En questa furma ha la delegaziun svizra in status d'observatura.

Il Comité da parlamentaris da la AECL fa ultra da quai mintga onn visitas en pajais partenaris, cun ils quals la AECL fa tractativas davart ina nova cunvegna u davart la modernisaziun d'in cunvegna existenta. En il rom da questas visitas han las deputadas ed ils deputads dals stadis da la AECL l'occasiun da s'infurmar d'emprim maun davart la situaziun d'interess dals partenaris commerzials e da rinforzar las posiziuns da las regenzas naziunalas da la AECL sin plaun parlamentar.

Tgira da las relaziuns cun il Parlament europeic

Per tgirar las relaziuns cun il Parlament europeic organisescha la delegaziun AECL/UE regularmain scuntradas interparlamentaras cun la delegaziun dal Parlament europeic ch'è responsabla per la Svizra. Questas scuntradas porschan a tuttas duas delegaziuns l'occasiun da barattar – sin plaun parlamentar – las opiniuns davart il stadi da las relaziuns bilateralas e da tschentar impuls cuminaivels.

La delegaziun AECL/UE fa er visitas da lavur a Brüssel ch'èn deditgadas ad in tschert tema. En quest rom sa participescha la delegaziun a scuntradas cun ils posts dal Servetsch europeic per l'acziun externa e da la Cumissiun europeica ch'èn responsabels per la Svizra, sco er cun differents comités dal Parlament europeic ch'èn spezialmain relevants per la Svizra (sco per exempel il Comité d'affars exteriurs [AFET], il Comité per il martgà intern e per la protecziun dals consuments [IMCO], il Comité per il commerzi internaziunal [INTA] u il Comité per industria, perscrutaziun ed energia [ITRE]).

In'ulteriura attenziun dat la delegaziun al svilup en connex cun la sortida dal Reginavel Unì or da la UE: il brexit e las tractativas tranter il Reginavel Unì e la UE èn d'ina relevanza directa per la politica d'Europa da la Svizra e pervia da quai d'in interess spezial per la delegaziun.

Dapi l'onn 2014 represchenta la delegaziun AECL/UE l'Assamblea federala ultra da quai a las scuntradas da la Conferenza dals comités europeics dals parlaments naziunals dals stadis commembers da la UE (COSAC). La COSAC sa cumpona da represchentantas e represchentants dals comités europeics dals parlaments naziunals dals stadis commembers da la UE sco er dal Parlament europeic. En quest organ dispona la delegaziun AECL/UE d'in status d'observatura cun dretg da discurrer. Las scuntradas da la COSAC èn ina plattafurma utila per tgirar ils contacts cun las deputadas ed ils deputads dals stadis commembers da la UE e dal Parlament europeic. Ellas pon er vegnir duvradas per la sensibilisaziun per giavischs svizzers.

Rolla da la delegaziun AECL/UE

En il rom da sias activitads sa fatschenta la delegaziun AECL/UE intenziunadamain cun la perspectiva externa sin temas ch'èn impurtants per la Svizra e cun la situaziun d'interess da stadis partenaris – saja quai en il sectur dal commerzi liber u en il dossier d'Europa. La tgira da contacts parlamentars ed il nuar raits internaziunalas permettan a las commembras ed als commembers da la delegaziun d'integrar questas perspectivas en las debattas naziunalas svizras. Grazia als rapports a bucca ed en scrit a las Cumissiuns per la politica exteriura garantescha la delegaziun che las enconuschientschas ed ils contacts da sias activitads da viadi vegnian resguardads er en las tractativas da la cumissiun specifica cumpetenta.